امروز , یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فارسی   |  English
معرفی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در یک نگاه
ارتباط با ریاست محترم مؤسسه
رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان در سال 1395
رشته های دایر در مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان
کانال رسمی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو شرایط تحصیل با مناسب‌ترین نرخ شهریه
قبولی بیش از 220 نفر...
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو پس از اجرای موفق 5 دوره کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری همزمان با هفته پژوهش (آذرماه 95) و ششمین دوره کنفرانس، اولین جشنواره ملی کتاب برتر توسعه پایدار و عمران شهری (تپش) را برگزار می نماید.
قابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفائیاطلاعیه ساعات پاسخگویی اداره آموزش در بازه امتحاناتاطلاعیه بسیار مهم امتحاناتاطلاعیه مهم امتحاناتاطلاعیه مهمقابل توجه کلیه فارغ التحصیلانقابل توجه دانشجویان استاد شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد محجوبیقابل توجه دانشجویان استاد خیام نیاقابل توجه دانشجویان استاد دکتر صفاییقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد یاوریقابل توجه دانشجویان استاد صادقیقابل توجه دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد شفیعیقابل توجه دانشجویان استاد سارا باقریقابل توجه دانشجویان استاد میر محمدیانقابل توجه کلیه دانشجویان گرامیقابل توجه داوطلبان آزمون سراسری و دانشجویان گرامیقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد مداحیانقابل توجه دانشجویانی که درس NDT دارند .قابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد محمد حسن مقدسقابل توجه دانشجویان استاد فضیلهقابل توجه دانشجویان استاد زیدی و استاد آرزو شیبانیقابل توجه دانشجویان استاد صادقیانقابل توجه دانشجویان استاد مقومیقابل توجه دانشجویان استاد شاطری
برنامه پیشنهادی مدیران گروه
 
گروه مکانیک
کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی متالوژی و مواد-صنعتی [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید-قالبسازی( مدرک کاردانی غیرمنطبق) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید-قالبسازی(مدرک کاردانی منطبق) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید-ماشین ابزار(مدرک کاردانی غیرمنطبق) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید-ماشین ابزار(مدرک کاردانی منطبق) [دانلود , نمایش]
کاردانی مکانیک-جوشکاری [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته صنایع فلزی-جوشکاری(مدرک کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 1394 بعد) [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته صنایع فلزی-جوشکاری(مدرک کاردانی کاردانش) [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته مکانیک - ماشین ابزار(مدرک کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی(مدرک کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
برنامه درسی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( ورودی 1395) [دانلود , نمایش]
برنامه درسی رشته مهندسی مواد و متالورژی (ورودی 1395 به بعد) [دانلود , نمایش]
گروه عمران
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران(ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران-نقشه برداری(ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران-نقشه برداری(ورودی 1395 به بعد) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری(ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران(ورودی نیمسال اول 93-92) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران(ورودی نیمسال دوم 92-91) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران(ورودی نیمسال اول 92-91) [دانلود , نمایش]
کاردانی ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمان(ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کاردانی ناپیوسته عمران-ساختمانهای بتنی(ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران(ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته ساختمان- کارهای عمومی ساختمان (ورودی 1394 به بعد) [دانلود , نمایش]
گروه معماری و شهرسازی
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته معماری داخلی [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی [دانلود , نمایش]
برنامه درسی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی (ورودی 1395) [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی-غیرمرتبط-ورودی 91 [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی-مرتبط-ورودی91 [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی-غیرمرتبط-ورودی92 [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی-مرتبط-ورودی92 [دانلود , نمایش]
برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی(ورودی 1395) [دانلود , نمایش]
کاردانی معماری [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی(بدون دروس جبرانی) [دانلود , نمایش]
کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی(با احتساب دروس جبرانی) [دانلود , نمایش]
گروه مهندسی صنایع و مدیریت پروژه
کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع [دانلود , نمایش]
کاشناسی پیوسته مهندسی مدیریت پروژه [دانلود , نمایش]
برنامه درسی گروه کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی 1395) [دانلود , نمایش]
گروه مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات [دانلود , نمایش]
کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار [دانلود , نمایش]
برنامه درسی مهندسی کامپیوتر95 [دانلود , نمایش]
گروه مهندسی نفت
کارشناسی پیوسته مهندسی نفت- مخازن هیدروکربوری(ورودی 1394) [دانلود , نمایش]
کارشناسی پیوسته مهندسی نفت(ورودی 1395) [دانلود , نمایش]