معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری میباشد. پیشنهاد و تهیه آییننامههای گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاههای داخل و خارج از کشور، همکاری در ارئه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایشهای علمی، انتشار یافتههای علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانهها و بانکهای اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری میباشد.
 

همچنین بهمنظور ساماندهی به فعالیتهای پژوهشی و علمی اعضای هیأتعلمی تمامی هم خود را معطوف به توجه جدی و همه جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور با هدف تولید علم و تربیت عالم نموده است. منظور از محوری نمودن پژوهش از یک طرف فعالیت و تصمیمگیری بر اساس منطق و روش علمی و از طرف دیگر عمومیت دادن آن در همه امور است و این یعنی توجه به امر پژوهش به عنوان یک زیربنای اصلی در همه سطوح. معاونتپژوهشی دانشگاه با توجه به رسالت اصلی خود که همانا سیاستگذاری در زمینه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه میباشد با همکاری تمامی معاونتها و در چارچوب فعالیتهای تعریف شده و وظایف آنها جهت نیل به اهداف در قالب شوراهایی که اعضای آن متشکل از اعضای هیأتعلمی میباشند، در زمینه مسائل مطرح شده به همفکری و شور پرداخته و سپس تصمیمگیری مینماید.

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/12
تعداد بازدید:
160
Powered by DorsaPortal