سرفصل رشته‌ها

 مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، پس از هفده سال تلاش در عرصه‌های مختلف علمی و آموزشی اکنون آماده پذیرش دانشجو در مقاطع و گرایش‌های مختلف گروه‌های آموزشی عمران و نقشه‌برداری، معماری و شهرسازی، مکانیک و مواد، صنایع و مدیریت پروژه، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، نفت، و علوم انسانی در مقاطع مختلف کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد، می‌باشد.
 
سرفصل رشته های مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی معماری1397 PDF برنامه ریزی شهری1393 PDF مهندسی معماری اسلامی1395 PDF
طراحی شهری1401
PDF
معماری داخلی1402 PDF معماری داخلی1396 PDF معماری و انرژی1397 PDF طراحی شهری1395 PDF
مهندسی عمرانزلزله1394 PDF مهندسی عمرانراهو ترابری1401 PDF مهندسی عمرانراهو ترابری1394 PDF مهندسی عمرانمحیط زیست1401 PDF
(HSE)مهندسی ایمنی، بهداشتو محیط زیست1399 PDF مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1401 PDF مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1395 PDF مهندسی عمرانمحیط زیست1397 PDF
مهندسی صنایع- سیستمهای تولید و خدمات1402 PDF علوم ارتباطات اجتماعی1399 PDF مدیریت رسانه PDF مهندسی مواد جوشکاری1401 PDF
مهندسی صنایع بهینه سازی سیستمها1396 PDF مهندسی عمرانسازه1402 PDF مهندسی عمرانسازه1394 PDF مهندسی مواد جوشکاری1394 PDF
مهندسی صنایع روشهای بهینه سازی1402 PDF طراحیصنعتی1398 PDF حسابداری1400 PDF حسابداری1399 PDF
    
   
 
سرفصل رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک 1401
PDF مهندسی مکانیک1394 PDF مهندسی عمران1401 PDF مهندسی عمران PDF
مهندسی نقشه برداری PDF مهندسی مواد و متالورژی1395 PDF مهندسی معماری1397 PDF