رشته ها


کارشناسی ارشد
 
مهندسی عمران
زلزله-1394PDFراهو ترابری-1401
PDFراهو ترابری-1394
PDFمحیط زیست-1401
PDF
(HSE)ایمنی، بهداشتو محیط زیست-1399PDFسازه-1394 PDFسازه-1402 PDF محیط زیست-1397
PDF
مهندسی صنایع
سیستمهای تولید و خدمات-1402PDF 
بهینه سازی سیستمها-1396 PDF روشهای بهینه سازی-1402 PDF 

مهندسی مکانیک
تبدیل انرژی-1401 PDF تبدیل انرژی-1395 PDF     
مهندسی مواد
جوشکاری-1401 PDFجوشکاری-1394 PDF     
 
 کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران-1401PDF
مهندسی عمران
PDFمهندسی نقشه برداریPDF مهندسی مواد و متالورژی-1395PDF
مهندسی کامپیوتر-1401
PDFمهندسی کامپیوتر-1395 PDFمهندسی کامپیوترIT 1394
PDFمهندسی نفت-1395
PDF
مهندسی صنایع-1401PDFمهندسی صنایع-1394PDFمهندسی مدیریتپروژه-1394
PDF PDF
 
 کارشناسی ناپیوسته
مهندسیحرفهای ساختوتولید1400 PDF
مهندسیحرفهایجوش1400 
PDF
مهندسیتکنولوژی نقشهبرداری1395 
PDF
مهندسیاجراییعمران
PDF
 
کاردانی پیوسته
جوشکاری1398 
PDF
نقشهکشیصنعتی1398 
PDFساخت و تولید1398
PDFعمران1398
PDF
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/16
تعداد بازدید:
287
Powered by DorsaPortal