اساتید و اعضاء هیئت علمی

 Faculty Members
 
گروه فنی مهندسی (Engineering Department)

 

 

 

 

 

حامد عربیان

Hamed Arabian 

 

امین یزدخواستی

 Amin Yazdekhasti

 

سعید سامانی

Saeed Samani 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: arabian@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: yazdekhasti@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: s_samani@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مهندسی نفت

Petroleum Engineering

 

رشته: مهندسی صنایع

Industrial Engineering 

 

رشته: مهندسی محیط زیست

  Civil Engineering- Environment

دانشگاه محل تحصیل: صنعتی امیرکبیر

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه یزد

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

سال اخذ مدرک: 1392

 

سال اخذ مدرک: 1396

 

سال اخذ مدرک: 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرمسعود سامانی

Amir Masoud Samani 

 

علیرضا قاری قرآن

Alireza Ghari Ghoran 

 

احسان سبحانی

Ehsan Sobhani 

مرتبه علمی: استادیار 

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: مربی

Lecturer

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: amsamani@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.ghari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: e_sobhani@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی محیط زیست

 Environmental Engineering

 

رشته: مهندسی عمران

Civil Engineering

 

رشته: مهندسی عمران

 Civil Engineering

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تگزاس

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان

سال اخذ مدرک: 1397

 

سال اخذ مدرک: 1386

 

سال اخذ مدرک: 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه میرفندرسکی

Marziye Mirfendrereski 

 

احمد شیرانی

Ahmad Shirabi 

 

صفورا عشاقی

Safoora Oshaghi 

مرتبه علمی: مربی

Lecturer 

 

مرتبه علمی: دانشیار

Associate Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: mirfendereski@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.shirani@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: oshaghi@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: فیزیک

Physics 

 

رشته: فیزیک انرژی

Energy Physics 

 

رشته: مهندسی مکانیک مواد

 Mechanics of Material

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: کالج وست فیلد لندن- انگلستان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تکنولوژی مالزی

سال اخذ مدرک: 1379

 

سال اخذ مدرک: 1362

 

سال اخذ مدرک: 1390 

 

 

 

 

 

محمد کمال قاسم العسکری

Mohammad Kamal Ghasem Alasgari 

 

سید کمال میرطلایی

Seyed Kamal Mirtalaei 

 

محمدعلی گلعذار

Mohammad Ali Golozar 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: دانشیار

Associate Professor 

 

مرتبه علمی: استاد

Professor 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: m.ghasemasgari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: k.mirtalaei@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: m.golozar@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مهندسی نفت

Petroleum Engineering 

 

رشته: مهندسی عمران-سازه

Civil Engineering – Structure 

 

رشته: خردگی در فلزات

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تگزاس

 

دانشگاه محل تحصیل: لیدز انگلستان

 

دانشگاه محل تحصیل: لیدز انگلستان

سال اخذ مدرک: 1368

 

سال اخذ مدرک: 1367

 

سال اخذ مدرک: 1361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرضا برکتین

Alireza Barkatain 

 

محمد حسن علامت ساز

Mohammad Hasan Alamatsaz 

 

علی محمد مؤمنی

Ali Mohammad Momeni 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: دانشیار

Associate Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل: a.barkatian@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: m.alamatsaz@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: a.momeni@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: مهندسی عمران-سازه

Civil Engineering – Structure  

 

رشته: فیزیک

 Physics

 

رشته: مهندسی عمران

Civil Engineering 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن-انگلستان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه کانزاس آمریکا

سال اخذ مدرک: 1387

 

سال اخذ مدرک: 1363

 

سال اخذ مدرک: 1362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجاد فرخی

Sajad Farokhi 

 

راضیه سادات انوری

Raziye Sadat Anvari 

 

زهرا ضیایی

Zahra Ziaee 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: مربی

Lecturer 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

 

گروه آموزشی: فنی مهندسی

آدرس ایمیل:

s.farokhi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل:

sr.anvari@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل:

ziaee@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته: علوم کامپیوتر

Computer Engineering 

 

رشته: مهندسی مواد

Materials Engineering 

 

رشته: مهندسی نقشه برداری

Surveying and Mapping Engineering 

دانشگاه تکنولوژِی مالزی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشگاه یوترا مالزی

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1392

 

 

 

 

 

 گروه هنر و معماری (Art and Architectuer Department)

 

 

 

 

 

شیما باقی

Shima Baghi 

 

فاطمه مهدیان

Fatemeh Mahdian 

 

ریحانه السادات سجاد

Reyhane Alsadat Sajad 

مرتبه علمی: مربی

Lecturer 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

آدرس ایمیل: sh.baghi@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: f.mahdian@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: sajad@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته: ارتباط تصویری

Visual Communication 

 

رشته: طراحی صنعتی

Industrial Design 

 

رشته: معماری

Architecture 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه سوره

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه محل تحصیل: هنر اصفهان

سال اخذ مدرک: 1396

 

سال اخذ مدرک: 1393

 

سال اخذ مدرک: 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبسم صفی خانی

Tabasom Safikhani 

 

عاطفه کاردان

Atefeh Kardan 

 

فاطمه ترابی

Fatemeh Torabi 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor 

 

مرتبه علمی: مربی

Lecturer 

 

مرتبه علمی: مربی

Lecturer 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

 

گروه آموزشی: هنر و معماری

آدرس ایمیل: t.safikhani@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: kardan@daneshpajoohan.ac.ir

 

آدرس ایمیل: torabi@daneshpajoohan.ac.ir

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: معماری پایدار

Sustainable Architecture

 

رشته: معماری

Architecture 

 

رشته: معماری فناوری

Architecture  

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تکنولوژی مالزی

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه هنر اصفهان

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت

سال اخذ مدرک: 1394

 

سال اخذ مدرک: 1391

 

سال اخذ مدرک: 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل فرجامی اردکانی

Ghazal Farjami Ardakani 

 

مهسا حیدری

Mahsa Heydari 

 

شهرزاد اعتمادی

Shahrzad Etemadi 

مرتبه علمی: استادیار

Assistant Professor